VILLKOR & INTEGRITETSPOLICY

Genom att prenumerera på Mized så godkänner du nedanstående villkor och integritetspolicy mellan dig och Mized/ ScanEdu AB (org.nr 556937-7582).

1. VAD ÄR MIZED?
Mized är en app för träning, med ett stort antal färdiga träningsprogram för olika mål och i olika nivåer. Programmen är upplagda med progression, vilket innebär att din träning med Mized kommer att bli styrd och varierad med fokus på att utveckla dina förmågor inom valt träningsområde. I Mized kommer det hela tiden att adderas nya träningsprogram, vilket innebär att appen kommer att erbjuda dig fler och fler möjligheter till programmerad träning under din abonnemangstid. Mized är ett registrerat varumärke (PRV, 2017). Mized ägs och drivs av ScanEdu AB (org nr 556937-7582), Box 17185, 104 62 Stockholm, Sverige. Copyright 2017, ScanEdu AB. Alla rättigheter förbehålls.

2. ABONNEMANGSTID
Appen Mized laddas ned utan kostnad från t ex AppStore eller Google Play. I gratisversionen av appen har du endast tillgång till ett par träningsprogram, som visar dig hur appen fungerar. För att få tillgång till hela Mized, inklusive samtliga träningsprogram, behöver du ett Premium-abonnemang. Du kan abonnera på premium-versionen av Mized det på tre olika sätt:

 • Löpande abonnemang
 • 3-månaders abonnemang
 • 12-månaders abonnemang

Om en abonnent på Mized handlar i strid med villkoren i detta avtal eller på annat sätt missbrukar avtalsvillkoren har Mized/ScanEdu AB rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och att därmed avsluta prenumerationen.

Ditt abonnemang är kopplad till ditt Apple-ID eller Google-konto. Du kan i alla dina enheter som är knutna till ditt Apple-ID eller Google-konto logga in med din användare och komma åt din träning. Om du loggar in i appen på en ny telefon behöver Premium-användare återställa köpet för att sedan aktivera Premium igen. All data kring din användare finns sparad i loggen och syns när du väl loggat in igen. Det går inte att föra över ett abonnemang från Android till iOS (eller omvänt) utan du behöver starta en ny prenumeration på den nya enheten. Stöter du på eventuella problem med detta kan du kontakta support@mized.se

3. AVSLUTA PRENUMERATION - IOS
Alla förändringar av dina prenumerationer sker direkt inne i iTunes Store & App Store via ditt personliga Apple ID-konto. För att ändra dessa gör du så här: På din iPhone går du in i “Inställningar” och följer sedan dessa steg:

 1. Välj ‘iTunes och App Store’
 2. Välj “Apple-ID”
 3. Välj “Visa Apple-ID” in pop up-fönstret
 4. Välj “Prenumerationer”
 5. Hitta din prenumeration på Mized och välj “Ändra”
 6. Välj “Avsluta prenumeration”

4. AVSLUTA PRENUMERATION - ANDROID
Alla förändringar av dina prenumerationer sker i Google Play Store. För att ändra dessa gör du så här:

 1. Gå in i Google Play Store
 2. Klicka på “Meny” / “Mina appar” / “Prenumerationer”
 3. Hitta din prenumeration på Mized och klicka på den
 4. Välj “Avsluta”

5. RÄTTIGHETER TILL MATERIAL
Mized/ScanEdu AB äger rättigheterna till allt material i appen, såsom till exempel träningsprogram, bilder och lagrad information. Detta material får ej delas, återanvändas, avbildas, spridas eller på annat sätt användas av annan part än Mized/ScanEdu AB, om så ej har särskilt överenskommits via skriftligt, undertecknat avtal. Användaren får endast använda appens innehåll privat och inte ställa det till allmänhetens förfogande. Det är inte tillåtet att mot betalning eller utan betalning överlåta, offentliggöra, licensiera eller sälja appen till tredje part eller på annat sätt utnyttja appen kommersiellt. Det är inte tillåtet att ändra, anpassa eller översätta appen, skapa arbeten som härletts från appen, dekompilera, baklängeskonstruera eller disassemblera appen eller på annat sätt försöka ta reda på appens källkod.

6. INTEGRITETSPOLICY
Vi på Mized är väldigt glada över att du är intresserad av appen. Att skydda användarnas personuppgifter vid hantering av dessa uppgifter är viktigt för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder appen. Mized/ScanEdu AB ska ge abonnenterna nödvändig information om uppdateringar och andra förändringar av appens funktionalitet, innehåll, eventuella avtals- och prisförändringar och liknade. Som prenumerant av Mized ansvarar du för att ha aktsamhet kring inloggningsuppgifter samt lösenord till appen och att inte sprida dessa till tredje part.

 • Varför har vi personuppgifter om dig?

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut, samt givetvis för att kunna säkerställa att din användning av Mized fungerar. Vi har ej betalningsinformation (kortuppgifter, osv) om dig, enbart uppgift om aktiv status (Free eller Premium). 

 • Vilka personuppgifter har vi om dig?

Vi kan ha dessa uppgifter om dig: 

 • Namn
 • Mailadress
 • Telefonnummer
 • Ålder
 • Kön
 • Vikt
 • Aktivitetslogg

 

 • Hur använder vi dessa uppgifter?

Mized behöver dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och fortlöpande utveckla den tjänst du har köpt.

 

 • Vem har tillgång till dessa uppgifter?

Dina personuppgifter finns tillgängliga för anställda och medarbetare inom Mized/Sandström Group AB AB samt våra IT- och systemleverantörer som tillhandahåller drift, utveckling och support för våra system och tjänster för Mized-appen. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Mized/ScanEdu AB.

 • Vem är registeransvarig för dina personuppgifter hos Mized/Lofsangruppen? 

Det svenska företaget, ScanEdu AB är registeransvarig för de personuppgifter som du anförtrott till Mized och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser:

ScanEdu AB 

Box 17184 

104 62 Stockholm

 

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: SE556937758201 

Auktoriserad representant: Hans Renman

 

 • Var lagrar vi dina uppgifter?
 • De uppgifter som vi samlar in från dig lagras på servrar inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).

 • Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. 

 • Hur gör du för att få ta del av de uppgifter vi har om dig?

Om du vill ta del av de uppgifter vi har om dig, så kontaktar du helt enkelt oss, som skickar dig dina personuppgifter. Du når oss via e-post: info@mized.se

 • Personuppgiftsombud: 

Vi har ett ansvarigt personuppgiftsombud som kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan alltid kontakta vårt personuppgiftsombud på info@mized.se

 • Rätt till dataportabilitet: 

Vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande, i samband med att du godkänner våra användarvillkor.  Du har rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt format skickat till dig eller en annan part. Det innefattar i så fall endast de personuppgifter du har delgett oss.

 • Hur kan jag få mina uppgifter korrigerade?

Vi har ett ansvarigt personuppgiftsombud som kontinuerligt hanterar dina personuppgifter. Om du vill korrigera några av dina personuppgifter,  kan du alltid kontakta vårt personuppgiftsombud på info@mized.se

 • Hur kan jag få mina uppgifter raderade?

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av oss med undantag av följande situationer:

- du har ett pågående supportärende 

- du har ett pågående abonnemang/prenumeration

- du misstänks för att ha missbrukat våra tjänster under de senaste 12 månaderna

 

 • På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Vi behöver hantera dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

 • Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

Som en service till våra kunder raderar vi aldrig personuppgifter, detta för att förenkla för återkommande kunder, som då har tillgång till sina tidigare uppgifter, mm. 

 • Klagomål

Om du skulle ha några klagomål kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

 • Frågor

Om du har några frågor angående dina personuppgifter, etc - tveka inte att kontakta oss på info@mized.se

 

7. AVSKRIVNING AV ANSVAR
Mized/ScanEdu AB tar inte ansvar för eventuella fysiska eller psykiska skador som eventuellt kan uppkomma i samband med användning av appen. Samtliga användare rekommenderas att göra en fullständig hälsoundersökning innan man börjar använda appen och att alltid omedelbart kontakta hälso-/sjukvård vid tecken på smärta, yrsel, andnöd, bröstsmärtor, domningar, onormal trötthet eller andra symtom som abonnenten kan uppleva i samband med användningen av appen eller som abonnenten bedömer kan hänföras till användningen av appen, samt att i anslutning till detta omedelbart upphöra att följa programmen i appen.

8. TILLÄMPLIG RÄTT OCH TVIST
Svensk rätt skall tillämpas på detta avtal, dess villkor samt på parternas avtalsförhållande. Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal, dess villkor och avtalsförhållande skall lösas i allmän, svensk domstol.

9. INFORMATION, KONTAKT OCH SUPPORT
För information om Mized hänvisas till www.mized.se
För kontakt med Mized hänvisas till: info@mized.se
För supportfrågor hänvisas till: support@mized.se